Motherware

About Motherware

Ontstaan van Motherware.com

op 26 november 1999.


Eind jaren '90 werkte ik bij een firma die samenwerkte met een bedrijf dat ook deed aan webhosting. Dat was toen nog niet zo uitgebreid allemaal als tegenwoordig maar toch. In gesprek met collega's besloten een aantal van ons een emailadres en een domein te nemen. En dat leek mij ook wel wat. Over de naam hoefde ik niet lang na te denken.
Ooit toen ik nog bij het C.A.W.C.S. werkte hadden we al de uitspraak:
"Je hebt Hardware, je hebt Software en je hebt Motherware".
Dat laatste sloeg dan op mij omdat ik daar bij de marine natuurlijk programmeerde, en altijd heel andere ideeën of oplossingen had dan alle andere collega's. En natuurlijk omdat ik moeder was en her en der ook met "Mother" signeerde.

Dus dat werd "Motherware".
En om het internationaal te houden werd dat een .com domein.
Vandaar dat op 26 november 1999 het domein www.motherware.com werd geregistreerd. Daarna moest er natuurlijk wel een website komen. Dat was een probleem want ik had toen nog geen idee hoe je zoiets deed. Het internet was nog lang niet zoals tegenwoordig. Dat je maar even gaat google-en en dat er van alles naar voren komt wat je als voorbeeld of startpunt kunt gebruiken. Er heeft dus een hele poos alleen maar iets van "under construction" gestaan.Motherware.com around 2000
Motherware.com around 2000 Donker blauw thema, font met veel krullen. Intro picture met jonge vrouw, in gedachten verzonken bij fontein met drinkende unicorn.
Pas tegen november 2000 verschenen er wat webpagina's. Heel ouderwets, met een "click to enter" voorpagina. Met een unicorn plaatje wat volgens mij freeware was en dat ik ergens ooit was tegen gekomen. Dat plaatje heb ik heel lang gebruikt. Ik heb er alleen nooit een grotere versie van kunnen vinden en hoe het origineel heet weet ik ook niet.
Ik schreef de website in HTML met een tekst editor die platte tekst kon opslaan. Met javascript dwarrelden er herfstblaadjes naar beneden op de home pagina. Ik maakte toen nog driftig gebruik van frames en tables voor de opmaak van de pagina's. Voor het menu gebruikte ik "Coolmenus" (dat was met javascript voor het uitklappen)
Er waren pagina's voor de kinderen, een aantal pagina's over Den Helder (toen ook al in het engels). Maar ook een aantal pagina's over Halflife (een "first person shooter game" van "Valve".) Dat speelden de kinderen en ik heel veel in die tijd. En dan natuurlijk de pagina's over de honden die we toen hadden. Als laatste een aantal pagina's gevuld met unicorn pictures die ik op internet had gevonden en die freeware waren.
Deze pagina's hebben er eigenlijk jaren onveranderd gestaan. Ik had ook een gastenboek, van "Dreambook", maar dat bestaat sinds 2015 niet meer.Motherware.com around 2000
Motherware.com around 2008 Donker blauw thema, rustiger script font. Intro picture nog hetzelfde. Dunne gouden lijnen aan de randen.
Tegen 2008 verhuisde de website naar XS4All. Inmiddels had ik oa voor mijn neef en een kennis van die neef, ook een website gemaakt, maar dan zonder frames en met stylesheets voor de layout. Voor het menu gebruikte ik inmiddels "Allwebmenus" om de menu layout te maken. Dat deed ik ook voor Motherware. Bovendien werkte ik met een aantal losse files die apart van de pagina werden ingelezen. Dat betrof de header, de footer en het laatste nieuws. Op die manier hoefde ik dat niet steeds op elke pagina aan te passen als er iets veranderde. De voorpagina had nog steeds hetzelfde plaatje met de unicorn en de fontein. De inhoud was nog ongeveer hetzelfde, maar het menu bovenaan was minder druk.

Hierna was het jarenlang stil tot ik in 2014 overging van XS4All naar Argeweb. Niet omdat XS4All niet goed zou zijn, maar vanwege de financiën. Ik heb nl ook meteen mn abbonnement voor mn telefoon bij KPN opgezegd en ben overgestapt op Ziggo voor telefoon, internet en televisie. Het scheelde me een heleboel geld om niet alles apart te hebben maar alles bij elkaar. Bij Argeweb installeerde ik Joomla omdat het me makkelijker leek om daarmee een site te maken en te onderhouden. Na de installatie van Joomla heeft er op Motherware heel lang alleen een standaard Joomla pagina gestaan. Pas in 2017 kwam daar verandering in. In de tijd ervoor had ik met Joomla op de site van mijn neef een hoop problemen gehad. Die site werd steeds aangevallen door hackers uit rusland en omstreken, ondanks het feit dat ik Joomla up to date hield. Dat betekende iedere keer Joomla opnieuw erop zetten. Daar had ik voor Motherware niet zoveel zin in dus ik zocht iets anders. Ik besloot toch maar weer handmatig te gaan schrijven maar dan gebruik te maken van Bootstrap. Dat is mobile friendly en hiermee kun je een goede, responsive website bouwen. Na wat experimenteren kreeg Motherware een paar nieuwe pagina's. Weliswaar testpagina's maar toch. Achter de schermen, dus lokaal op mijn pc, vorderde de site aardig. Sinds 2020 is deze dan online! Geen unicorn thema meer, maar een fantasy thema, en de boom is natuurlijk vanwege de stamboom.
Nog bij lange na staat niet alles op de site wat ik erop wil hebben, maar het begin is er nu.

Veel plezier op Motherware.


Groetjes,

Mother10

The emergence of Motherware.com

november 26 1999.


In the late 90's I worked at a firm that collaborated with a company that also did web hosting. That was not as extensive then as it is today. In a conversation with colleagues, some of us decided take an email address and a domain. And that seemed like something for me too. I didn't have to think long about the name.
Once when I was still working at the C.A.W.C.S. we already had the saying:
"There is Hardware, there is Software and there is Motherware".
The "Motherware" applied to me because at the navy I did programming work and always had very different ideas or solutions than all other colleagues. And of course it was because I was a mother and always signed with "Mother" on listings and documents.

So "Motherware" it was.
And to keep it international, it became a .com domain.
Hence, on November 26, 1999 the domain www.motherware.com was registered. After that a website had to be constructed of course. Now that was a problem because at that time I had no idea how to do such a thing. The internet was far from what it is today. Now, you just "google" and all kind of things pop up to use as an example or starting point. But it was not like that in those early days. So for a long time there has only been something of an "under construction" page.Motherware.com around 2000
Motherware.com around 2000 Dark blue theme, font with lots of curls. Intro picture with young woman, lost in her thoughts near a fountain with drinking unicorn.
It wasn't until November 2000 that some web pages arrived. Very old-fashioned, with a "click to enter" front page. There was a unicorn picture which i thought was freeware, and which I found somewhere. I have used that picture for a very long time. I've just never been able to find a larger version of it and I don't know what the original one is called.
The website was written in pure HTML with a text editor that could save plain text. It had some javascript with which some autumn leaves fluttered down on the home page. Back then I still made heavy use of frames and tables for the layout of the pages. For the menu I used "Coolmenus" (that used javascript for expanding the submenus)
Motherware back then had some pages for kids, some pages about Den Helder (already written in english). But also some pages about Halflife (a "first person shooter game" made by "Valve".) The kids and I played that game a lot in those days. And of course there were some pages about the dogs we had at that time. And finally some pages filled with freeware unicorn pictures I found on the internet.
These pages have been sitting there for years, unchanged. I also had a guestbook: "Dreambook", but that no longer exists (since 2015)Motherware.com around 2000
Motherware.com around 2008 Dark blue theme, simpeler script font. Intro picture still the same. Thin golden lines near the borders.
Around 2008 the website was moved to XS4All. In the meantime I had also made a website for my nephew and an acquaintance of that nephew, but that one had no more frames. It used style sheets for the layout. For the menu "Allwebmenus" to create the menu layout. And I also did that for Motherware. Moreover I also worked with a number of separate files. Those files were imported into the page. I used that system for the header, the footer and the latest news. That way, I didn't have to change that information on every page on the website. The front page still had the same picture with the unicorn and the fountain. The content was more or less the same, but the menu at the top was less crowded.

After this it was quiet for years until I switched providers, going from XS4All to Argeweb in 2014. That was not because XS4All wasn't good enough, but because of my financial situation. I also canceled my subscription for my telephone with KPN and switched to Ziggo for telephone, internet and television. It saved me a lot of money not to have so many separate subscriptions, but to have everything together inside just one. Now with Argeweb I installed Joomla because it seemed easier to create and maintain a site with. After the installation of Joomla, my Motherware only consisted of one standard Joomla page for a very very long time. This only changed in 2017. Before that time, on my cousin's site, had a lot of problems with Joomla. His site was constantly under attack by hackers from eastern europe, despite the fact that i kept Joomla up to date. Which meant I had to re-install Joomla every time, and upload the whole site again after that. For Motherware I didnt want to have to do that eacht time so I looked for another method. I decided to return to writing plain HTML, but this time I wanted to use Bootstrap. Bootstrap is mobile friendly and with it you can build a good, responsive website. After some experimenting, Motherware got a few new pages. They were only test pages but still. Behind the scenes, so locally on my PC, the real site was developed. And now, in 2020, Motherware is online! No more unicorn theme but a fantasy theme, and the tree.... thats of course because of the pedigree.
The contents is nowhere near what I want it to be, but it's a start.

Have fun on Motherware.


Many greetings,

Mother10