Motherware

" About me "

Wie ik ben,

en wat ik doe.


Ik ben geboren in Amsterdam en woonde in Amsterdam-Noord. Daar ging ik ook naar de kleuterschool en de lagere school. De lagere school stond aan de wingerdweg en werd daarom volgens mij ook de wingerdweg school genoemd. Maar de officiele naam van de school was waarschijnlijk Resedaschool, en deze lag inderdaad aan de wingerdweg (28-34). Het oude schoolgebouw is nu een monument.

Resedaschool (Wingerdwegschool) Amsterdam Noord
Resedaschool Amsterdam Noord Een lange gevel met over de gehele lengte een borstwering. Boogvensters met beeldhouw werkjes van Hildo Krop. Trappenhuizen met leuningen van bollen en staven.
Ongeveer halverwege de jaren 50 verhuisden we naar een plaatsje dichtbij Alkmaar. We hadden daar een groot huis met veel tuin en er was bos vlakbij. Daar ging ik naar de Molen-weg-school ("Teun de Jager"). Er stond inderdaad een molen vlakbij die school, die molen staat daar nu nog.

Voor het "zevende leerjaar" ging ik naar Alkmaar, aan de van Oostsanen-kade. Die school heette volgens mij de Kohnstammschool of zo, maar daar ben ik niet zeker van. Ik kan niet veel vinden over die school, alleen dat er kennelijk in latere jaren studenten woningen in zijn gemaakt. Het zevende leerjaar was een soort "tussenjaar" tussen de lagere school en het hoger onderwijs zoals HBS en VWO. Oorspronkelijk zou ik daarna naar de Rijks-HBS in Alkmaar gaan, waar ik ook al toelatingsexamen voor had gedaan. Maar omdat rond die tijd mijn oma van moeders kant overleed, vroeg ik mijn vader of ik naar het Christelijk Lyceum mocht aan de Fabritiusstraat. Daar deed ik de HBS-B opleiding, met eindexamen in 1968. Tegenwoordig heet de school "Christelijke Scholen-gemeenschap Jan Arentsz".De volgende stap ging naar Utrecht, om Biologie te studeren. Dat heb ik bijna 3 jaar gedaan. Ik woonde op kamers in de stad. sMorgens ging ik naar college, die werden gegeven in allerlei oude gebouwen in de binnenstad van Utrecht. Dat betekende dat je tussen de colleges door op de fiets langs de grachten en door de straatjes van oud Utrecht heen moest.
En smiddags had je dan praktijk op "De Uithof" dat toen nog werd gebouwd. In de lunchpauzes liepen we vaak door Amelisweerd, een prachtig bos ten zuiden van de Uithof met hele oude bomen, heldere meertjes, en fiets- en wandelpaden. Een aantal keer ben ik in Utrecht verhuisd naar een andere kamer, dan moesten mijn spullen dus meeverhuizen. Hoe verhuist een student ..... inderdaad met een bakfiets (delivery bicycle).

De biologie studie heb ik echter niet afgemaakt vanwege de scheikunde, dat was voor mij zo onlogisch daar begreep ik echt helemaal niets van en dat wezen de cijfers helaas ook uit. Wel had ik interesse in een programmeer cursus Algol die daar werd gegeven, en die heb ik dan ook op eigen houtje gevolgd.

Logo van het toenmalige CAWCS
Logo van het toenmalige CAWCS De vier kwartieren van het embleem van het CAWCS verbeelden de 4 diensten die in dit centrum te Den Helder via automatisering (het hartschild) worden geïntegreerd.
Rond die tijd (1971) kwam er ineens een advertentie voorbij in de krant, waarin de Koninklijke Marine uit Den Helder programmeurs zocht, die ze zelf intern zouden opleiden. Dat heette toen het C.A.W.C.S. (Centrum voor Automatisering van Wapen en Commando Systemen) Let op het logo, daarin is nog papertape zichtbaar, een gangbaar medium in die tijd.

Omdat de biology studie zonder scheikunde nooit goed afgerond kon worden, en het programmeren me erg aansprak, besloot ik hierop te solliciteren. Als adres bij de sollicitatie, schreef ik het huisadres van mijn ouders op en niet mijn adres in Utrecht. Pas veel later begreep ik dat dit nu juist de reden was dat ik bij de 6 gelukkigen hoorde, die werden uitgekozen. Ze kozen namelijk op geschiktheid en kortste afstand.
Na een interne opleiding, gegeven door diverse marinemensen die zichzelf ook hadden opgeleid, werd ik uitgekozen om op de support afdeling te komen. Daar nam ik het onderhoud aan de Jovial compiler over van een engelsman (George). Een jaar later heb ik ook een leerboek Jovial geschreven voor intern gebruik, en hieruit programmeer les gegeven aan heel wat officieren en manschappen.

Amiga 500
Amiga 500 (Bill Bertram) (wiki original picture) Grafisch georiënteerde 16-bits pc. Had toen al: 4096 kleuren, audio: 4-kanaals stereo, Motorola 68000 processor 7 MHz, mem:256 kB intern uitbreidbaar.
Onderhoud, support en lesgeven heb ik een aantal jaar gedaan, daarna werd ik geplaatst bij de Daisy groep, om mee te werken aan het software-systeem dat gebruikt werd aan boord van de marine schepen. In die tijd leerde ik ook mijn man kennen, we trouwden en kregen drie kinderen. Na de geboorte van de tweede werd ik huisvrouw, maar wel eentje die in haar vrije tijd altijd met computers en programmeren bezig bleef. Er kwam al snel een Amiga, en daarna een pc. Ik leerde mezelf Object Pascal, en later Delphi, en maakte voor de eigen kids wat spelletjes. Zelfs werd ik "computer moeder" op de lagere school van mijn kinderen en gaf computer les aan alle klassen.
Ik denk dat wij in die tijd (eind jaren 90) bij de weinige mensen behoorden, die toen al een compleet thuisnetwerk hadden, zodat alle kids vanaf hun eigen kamer met eigen pc het internet op konden. Zelfs "het eten is klaar..." ging af en toe per chat.


De kinderen werden groter en na enige jaren ging ik op zoek naar Delphi programmeer werk dat ik vanuit huis kon doen. Alles via een VPN verbinding. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ook heb ik nog een half jaar les gegeven als computer leerkracht op een middelbare school. Uiteindelijk belandde ik bij een software bedrijf in Almere, Piramide (nu Idella), waarvoor ik, ook vanuit huis en via VPN, een deel van het testwerk voor hun software verzorgde. Dat heb ik bijna 12 jaar gedaan tot mijn pensioen in september 2015.

Sindsdien heb ik eindelijk een beetje tijd gekregen om opnieuw wat aan genealogie te doen en om mijn website weer op te pakken. Omdat ik ook vaak andere dingen doe was er tot nog toe op de website niet veel anders te zien geweest dan wat testpagina's, maar dat is nu veranderd.

Tussendoor heb ik, sinds 2004 ongeveer, wat websites gemaakt voor vrienden, familie en dergelijke. Eerst "met de hand gecodeerd" (oftewel HTML intypen) gebruik makend van diverse hulptools, en later gebruik makend van Joomla.

Nu werk ik dus aan mijn eigen website, en aan onze stamboom. Af en toe zal ik artikeltjes gaan schrijven over hoe ik bepaalde dingen heb gedaan en/of opgelost. Dan kunnen anderen hopelijk ook profiteren van wat ik gemaakt heb. Ik heb zelf immers ook jarenlang van alles van internet afgeplukt.

Veel plezier op mijn site.


Groetjes,

Mother10

Who I am,

and what I do.


I was born in Amsterdam and lived in the suburb: Amsterdam-Noord. There I also went to kindergarten and primary school. My Primary school was on the "wingerdweg" (vineroad) and was therefore also called the "Vine-road" school. But the school's official name probably was Resedaschool. Indeed there was a Resedaschool on the "wingerdweg" nr (28-34). The old schoolbuilding now is a monument.

Resedaschool (Wingerdwegschool) Amsterdam Noord
Resedaschool Amsterdam Noord A long facade with a parapet over the entire length. Arched windows with sculptures by Hildo Krop. Stairwells with railings of spheres and rods.
About the mid-1950s we moved to a small village close to Alkmaar. We were living in a large house that had a big garden and there was a large forest nearby. There I went to the "mill road school" or "Teun de Jager" (Teun the hunter) as it was called later. Indeed there was a mill close to the school. That mill is still exists today.

For the "seventh grade" (as it was called) I went to Alkmaar, to a school on the van "Oostsanen kade" - "Oostsanen quay". I think that school was actually called "Kohnstammschool" or something, But I'm not quite sure about that. So far I cannot find much about that school anymore, except in later years, it seams to be used as student housing. The seventh grade was a kind of "transition year" between the primary school and higher education such as "HBS" and "VWO" (high school). Originally I would then go to the "Rijks-HBS" in Alkmaar, for which I had already taken the entrance exam. But because around that time my maternal grandmother died, I asked my father if I could go to the "Christelijk Lyceum" ( Christian high school) instead. That school was located in the Fabritiusstraat in a suburb of Alkmaar. There I followed the HBS-B (beta) route, with my final exam in 1968. Today the school is called "Christian School Community Jan Arentsz".For the next step I went to Utrecht, to study Biology. I studied for almost 3 years, but havent finished it. I lived in rooms in the city of Utrecht. In the morning I went to the lectures, which were given in all kinds of old buildings throughout the city center of Utrecht. That meant you had to go, by bike, from one lecture hall to the other, cycling along the canals, over the stone bridges and through the old streets of Utrecht.
In the afternoon we had "practicums" on "De Uithof", a science park that just started to be constructed in those years, outside of Utrecht. During our lunching hours we often walked through Amelisweerd, a beautiful forest south of the Uithof with very old trees, clear lakes, and cycling and hiking trails. Several times I moved to another room in Utrecht, and my things had to move with me. Now how does a dutch student move........ indeed with a "bakfiets" (delivery bicycle), as you can see in the film.


However, I never finished that biology study because of the chemistry part. For me that was so illogical that I really did not understand it at all. That could be seen in the results i got for that. I was interested in a programming course Algol, given in the "computing center" on the "Uithof". There was no time to go to the lectures, so I followed that course without help, on my own, just from the book.

Logo van het toenmalige CAWCS
Logo of the then "CAWCS" The four quarters of the embleem emblem of the CAWCS depict the 4 services provided in this center in Den Helder, that were integrated via automation (the heart shield).
Around that time (1971) an advertisement suddenly appeared in the newspapers, in which the Royal Netherlands Navy in Den Helder, was looking for programmers who would be trained on the spot, internally, by their own staff. That programming center was then called "C.A.W.C.S." (Center for Automation of Weapon and Command Systems) Note the logo, which still shows paper tape in the middle of it, which was a common medium at that time. (my original logolink disappeared, but I found a new reference)

Because my biology study could never be completed properly without chemistry, and I really liked programming, I decided to apply for it. As an address at the application, I wrote down my parents home address in stead of my address in Utrecht. It wasn't until much later that I understood that this was precisely the reason that I was among the 6 lucky ones that were chosen. They chose for suitability of the candidates and shortest living distance.
After an internal training, given by various navy men who were themselves trained by other colleages knowing a bit more than they did, I was chosen to join the support department. There I took over the maintenance of the Jovial compiler, from an Englishman (George). A year later I had also written a textbook for the Jovial language itself, only for internal use. I used it to teach programming to many officers and other naval men.

Amiga 500
Amiga 500 (Bill Bertram) (wiki original picture) Graphically oriented 16-bit PC. Back then it already had: 4096 colors, audio: 4-channel stereo, Motorola 68000 processor 7 MHz, mem: 256 kB internally expandable
For a number of years I did maintenance, support and teaching, after that I became a member of the Daisy group, to contribute to the software system used on board of the navy ships. During that time I also got to know my husband, we got married and had three children. After the birth of the second one I became a housewife, but one who was always busy with computers and programming in her spare time. Soon an Amiga computer arrived, and after that a PC. I taught myself Object Pascal and Delphi, and created some games for our own kids. I even became a "computer mom" in the elementary school of my children and gave computer lessons to all classes.
I think at that time (late 1990s) we were among the few people who already had a complete home network (cables throughout the whole house), so all kids could access the internet from their own room with their own PC. Even "dinner is ready ..." was sent by chat every now and then. (remember that was 30 years ago!!)


The kids grew up and after a few years I started looking for Delphi programming work that I could do from home. All communication went via a safe VPN connection. I have done that for a couple of years. I also temporarely became a computer teacher, for about six months on a high school nearby. Eventually I ended up at a software company in Almere, Piramide (now called Idella), for which I did some of the testing for their financial software also from home and by VPN. I did that for almost 12 years until my retirement in September 2015.

Since then I finally had a little more time to do some genealogical research and to pick up work on my website again. Because I often do a lot of other things, so far on my website, there was not much to see except for some test pages. But that has changed.

In between I had made some websites for friends, family and others, starting around 2004. First I "coded by hand" (aka typing HTML) using various help tools, in later years I used Joomla.

So now I'm working on my own website, and on our family tree. Every now and then I will post articles describing how I did certain things, or solved certain things. That way others can hopefully also benefit from the solutions I found. After all, I myself have been picking things from the internet for years.

Have fun on my website.


Many greetings,

Mother10